Valitsus jätkab Kagu-Eesti tegevuskavaga ka järgmisel kümnendil

Mär 07

Valitsuskabinet otsustas riigihalduse minister Jaak Aabi ettepanekul Kagu-Eesti tegevuskava pikendada 2030. aastani. Jätkatakse nii seniste tegevuste ellu viimisega kui ka ideekorjega.

"Kagu-Eesti vajab piirkonnana suuremat riigi tuge, et pidurdada sealset rahvaaru vähenemist ning kaasa aidata hoogsamale majandusarengule," selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigil oli selleks olemas Kagu-Eesti tegevuskava aastateks 2015-2020. Nüüd otsustas valitsus tegevuskava kümne aasta võrra pikendada, sest jätkuvalt on väljakutseid, mis vajavad lahendamist."

Tegevuskava on täiendatud regulaarselt seirearuande koostamise protsessis. Näiteks on tegevuskavasse lisatud Kagu-Eesti programmi toel käivituvad uued tegevused. Kagu-Eesti programmist on kavandatud kolm toetussuunda - Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus ning Kagu-Eesti mainekujundus. Täna on Kagu-Eesti programmi kõik tegevussuunad elluviimisel.

Pikendatud tegevuskavas on jätkuvalt aktuaalsed samad seatud eesmärgid ja põhisuunad, mis olid eelmiseski. Nagu näiteks ettevõtluse ja tööhõive areng, konkurentsivõime suurendamine ja töökohtade loomine. Samamoodi parem elukeskkond, kaasaegne haldus, turvalisus ja teised valdkonnad. 

"Tegevuskavasse lisatakse suvel toimunud riigiametnike Kagu-Eesti välitööde käigus esitatud pikemaajalised või suurema mõjuga tegevused," ütles Aab. "Samuti vaadatakse koostöös erinevate ministeeriumitega üle, millised võiksid olla täiendavad võimalused ja tegevused Kagu-Eesti piirkonna arendamiseks."